Vés al contingut

Missió

 • Promoure, fomentar, divulgar, millorar i desenvolupar tot tipus d'activitats formatives i educatives, en el camp pràctic i teòric, tant en l'esfera acadèmica, especialment la universitària, com en l'aplicació pràctica. Aquests objectius s'aconseguiran mitjançant la realització d'activitats docents, culturals i educatives, que donin suport a una millor formació tècnica, científica, humana i espiritual de la societat en general, però especialment de la catalana, a tots els nivells. A través de l'ensenyament en qualsevol dels seus graus, en activitats regulades o no, es vol dotar d'una formació bàsica o complementària, de pràctiques professionals, d'un inici en la recerca i de la posada al dia en aquests camps.
 • Promoure els drets humans i donar suport a aquelles institucions que els proclamin i defensin.
 • Prestar servei de protecció a la infància i la joventut.
 • Promoure activitats en favor de la família, del seu desenvolupament físic i intel·lectual.
 • Promoure la formació integral de les persones, dins el concepte de l'home com a ésser transcendent, espiritual i lliure. Tot això, amb especial incidència en els valors de Catalunya, els seus interessos, cultura, ciència, història, idiosincràsia i llengua.

Finalitats

 • Crear centres d'ensenyament, especialment universitaris, independents i autònoms o adscrits a altres centres, públics o privats.
 • Mantenir relacions culturals i científiques amb centres d'educació superior de tot el món, i signar els acords adequats per col·laborar en programes d’interès mutu.
 • Establir i patrocinar programes pilot o experimentals en qualsevol àmbit, col·laborar amb centres acadèmics i altres institucions, tant públiques com privades, per a desenvolupar-los i implantar-los, mitjançant els convenis de col·laboració oportuns.
 • Col·laborar amb altres entitats que tinguin els mateixos interessos.
 • Editar i publicar textos de caràcter formatiu, docent, cultural, divulgatiu i de recerca.
 • Convocar concursos i premiar llibres i treballs científics publicats sobre la temàtica que es proposa.
 • Concedir tota classe d'ajuts o préstecs que ajudin a introduir i aplicar els mètodes moderns de comunicació, ensenyament i recerca a tot tipus d'institucions docents, culturals i socials.
 • Concedir tota classe de beques, subvencions, ajudes o préstecs a intel·lectuals, professionals i estudiants, per a la formació, millora i recerca. D'aquesta manera podran col·laborar en tota mena de projectes, seminaris, cursos i ensenyament de qualsevol grau o nivell, fins i tot no regulats, del país o de l'estranger, i es podran relacionar amb altres institucions educatives, formatives o docents, mitjançant cursos o intercanvis.
 • Promoure conferències, simposis, estudis, cursos, taules rodones, congressos, trobades, jornades o actes d'aquest tipus especialment en els camps educatius i dels mitjans de comunicació actuals i futurs.
 • Col·laborar i participar, directament o indirectament, de manera minoritària o majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat limitada, la finalitat i objectius de les quals siguin anàlegs o coadjuvants a les finalitats i objectes de la Fundació i que compleixin en tot cas els requisits legals.