Vés al contingut

La Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya, mitjançant resolució de 7 de juny de 2017 va procedir a:

1. Inscriure el grup d'interès Fundació Familiar Catalana al Registre de grups d'interès de Catalunya, amb tots els efectes establerts per les lleis.

2. Classificar el grup d'interès Fundació Familiar Catalana a la categoria registral:

    Categoria III: Organitzacions no governamentals, subcategoria Fundacions i associacions.

3. Ordenar l'assignació al grup d'interès l'identificador únic: 2087.


Resolució per la qual s'inscriu i classifica el grup d'interès Fundació Familiar Catalana en el Registre de grups d'interès de Catalunya (PDF)

Barcelona, 19 de novembre de 2019