Vés al contingut

La Fundació Familiar Catalana és una fundació privada i està subjecta a la legislació de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació es regirà per la voluntat dels fundadors, manifestada directament o indirectament en els seus estatuts, per les disposicions que estableixi el patronat i per les lleis i reglaments que li siguin d'aplicació.

La Fundació està domiciliada a Barcelona i podrà traslladar-se a qualsevol altre lloc del territori de Catalunya.

La missió de la Fundació consisteix a:

  • Promoure, fomentar, divulgar, millorar i desenvolupar tot tipus d'activitats formatives i educatives, en el camp pràctic i teòric, tant en l'esfera acadèmica, especialment la universitària, com en l'aplicació pràctica. Aquests objectius s'aconseguiran mitjançant la realització d'activitats docents, culturals i educatives, que donin suport a una millor formació tècnica, científica, humana i espiritual de la societat en general, però especialment de la catalana, a tots els nivells. A través de l'ensenyament en qualsevol dels seus graus, en activitats regulades o no, es vol dotar d'una formació bàsica o complementària, de pràctiques professionals, d'un inici en la recerca i de la posada al dia en aquests camps.
  • Promoure els drets humans i donar suport a aquelles institucions que els proclamin i defensin.
  • Prestar servei de protecció a la infància i la joventut.
  • Promoure activitats en favor de la família, del seu desenvolupament físic i intel·lectual.
  • Promoure la formació integral de les persones, dins el concepte de l'home com a ésser transcendent, espiritual i lliure. Tot això, amb especial incidència en els valors de Catalunya, els seus interessos, cultura, ciència, història, idiosincràsia i llengua.