Vés al contingut

A cada un dels camps en què la Fundació Familiar Catalana desenvolupa la seva activitat es realitza el següent:


9.1. Universitat Internacional de Catalunya, Fundació Privada

La Fundació Familiar Catalana té cedit l'usdefruit dels immobles de la seva propietat on UIC Barcelona realitza la seva activitat docent a Barcelona i col·labora amb les despeses de tresoreria quan cal sense obtenir cap interès de la Universitat.


9.2. FERT Batxillerat

La Fundació Familiar Catalana, mitjançant la seva unitat docent FERT-Batxillerat, proposa una formació personalitzada amb una clara preparació de l'alumne a la formació universitària. El tractament individualitzat s'aconsegueix amb un màxim de 25 alumnes per classe. L'objectiu és dotar l'alumne de tots els coneixements, habilitats i aptituds que exigeix la formació universitària.

Els alumnes poden escollir dues modalitats de batxillerat:

  • Ciències i Tecnologia.
  • Humanitats i Ciències Socials.

9.3 Associació FERT

La Fundació Familiar Catalana té el 30 % dels vots a l'Associació FERT i, per la tasca tan rellevant que porta a terme, realitza una aportació econòmica per al desenvolupament de la seva activitat ordinària.


9.4. Ajudes

Els ajuts atorgats, per conceptes, han estat els següents:

  • Beques i ajudes a persones físiques
    La Fundació, com a foment a l'estudi i a la recerca, va atorgar diverses beques a estudiants tant de UIC Barcelona com de Fert Batxillerat per pertànyer a famílies nombroses especials o amb recursos econòmics baixos i que d'una altra manera no haurien pogut continuar els seus estudis.
  • Becas y ayudas a entidades jurídicas
    Els criteris aplicats per determinar les ajudes indicades han estat per satisfer l'interès general i l'objectiu fundacional.