Vés al contingut

A la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA estem compromesos amb la protecció de la seva privacitat. Per això, tractem les seves dades i informació personal d’acord amb aquesta Política de Privacitat i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, del 27 de abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades o RGPD), de l’aplicació a partir del 25 de maig del 2018, i amb la Llei Orgànica 3/2018, del 8 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i garantia dels drets digitals (LOPD).

Al facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els terminis relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

 

1. Responsable del tractament de les seves dades personals.

FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA

CIF G-58494907

Direcció: Immaculada, 22. 08017 Barcelona

Adreça electrònica: contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat

 

2. Dades personals i categories especials de dades personals.

Les dades personals són tota la informació sobre una persona física identificada o identificable (l’interessat), com per exemple el nom, la direcció, el número de telèfon o la direcció de correu electrònic.

Les categories especials de dades personals són un subgrup de dades personals que revelen l’origen ètnic o racial, les conviccions religioses o filosòfiques, l’orientació sexual, la informació mèdica o de salut o l’afiliació sindical, entre d’altres.

Les dades personals (o dades) constitueixen qualsevol informació relacionada amb una persona física, identificada o identificable, fins i tot de forma indirecta, per referència a qualsevol altre informació, fins i tot un número d’identificació personal.

Definicions

 • Les dades d’us són dades personals recopilades automàticament pel Web (o per tercers), que inclouen: direccions IP o noms de domini de les terminals (ordinador, tauleta, telèfon mòbil) utilitzades per l’usuari que es connecta al Web, les direccions en notació URI (Uniform Resource Identifier), el moment de la sol·licitud, el mètode utilitzat en enviar la sol·licitud al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (ordre correcte, error, etc.) el país d’origen, les característiques del navegador i el sistema operatiu utilitzat pel visitant, les diverses connotacions temporals de la visita (per exemple, el temps dedicat a cada pàgina) i els detalls de l’itinerari seguit dins de la web, amb particular referència a la seqüència de les pàgines consultades, als paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l’entorn de TI de l’usuari.
 • L’individu és qui utilitza el Web, que ha de coincidir amb l’interessat o ser autoritzat per ell i les dades personals del qual s’estan processant.
 • L’interessat és la persona física o jurídica a qui es refereixen les dades personals.
 • L’encarregat del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que presta un servei al responsable pel processament de dades personals, segons el que disposa aquesta política de privacitat.
 • El responsable del tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei o altre organisme que, sol o juntament amb altres determini les decisions sobre els fins, els mètodes de tractament de les dades personals i les eines utilitzades, inclòs el perfil de seguretat, en relació amb el funcionament i l’ús de la web. El responsable del tractament és la FUNDACIO FAMILIAR CATALANA.
 • Cookie és una petita porció de dades emmagatzemades en el dispositiu de l’usuari.
 • Les referències legals són un avís pels usuaris europeus: aquesta declaració de privacitat s’ha preparat en compliment de les obligacions establertes a l’art. 10 de la Directiva 95/46/CE, així com les disposicions de la Directiva 2002/58/CE, actualitzada per la Directiva 2009/136/CE, relativa a les cookies.

 

3. Sol·licitud de dades personals

Les dades personals que podríem sol·licitar-li comprenen les seves dades de contacte (per exemple, nom, direcció, número de telèfon, direcció de correu electrònic, entre d’altres), dades identificatives (per exemple, número de document nacional d’identitat, NIE o passaport, entre d’altres), o qualssevol altres que siguin necessaris per complir les finalitats exposades en aquesta política. Si recopilem dades personals de categoria especial sobre vostè, l’informarem, li sol·licitarem, el seu consentiment exprés pel tractament quan sigui necessari de conformitat amb la normativa d’aplicació i de les finalitats amb les que es fa.

Entre les dades personals recopilades per la Web de forma independent o per mitjà de tercers, figuren: nom, cognoms, data de naixement, número de telèfon, direcció, correu electrònic, contrasenya, número de fax, país, província, ciutat, sexe, cookies, dades d’ús i ubicació geogràfica.

Altres dades personals recopilades poden estar indicades en altres seccions d’aquesta política de privacitat o mitjançant textos informatius que es mostrin juntament amb la recopilació de les dades.

Les dades personals poden ser introduïes voluntàriament per l’usuari o recopilades automàticament durant l’ús de la Web.

 

4. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals.

La Web recopila les seves dades personals amb diverses finalitats.

 • Dades de donants: Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar ocasionalment comunicacions d’agraïment i informació sobre iniciatives, activitats i esdeveniments d’interès de la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA.
 • Dades de col·laboradors i contraparts contractuals: Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que es pugui establir entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar comunicacions d’agraïment i informació sobre iniciatives, activitats i esdeveniments d’interès de la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA.
 • Dades de contacte: Tractem les seves dades recollides a través de les seves cartes i correus electrònics per a la gestió de les seves sol·licituds i consultes.
 • Dades de cookies: Qualsevol ús de cookies —i altres eines de seguiment— per part de la Web o per proveïdors de serveis externs utilitzats per la Web si no s’especifica el contrari, té el propòsit d’identificar l’usuari i registrar les preferències relatives per a fins estrictament relacionats amb la prestació del servei sol·licitat per l’usuari.
 • Dades personals d’empleats: La recollida i tractament de les dades es realitza amb la finalitat de donar compliment i gestionar la relació laboral i d’atendre les seves activitats, incloent l’administració de personal, la prevenció de riscos laborals, l’enviament de comunicacions generals o personals, incloses les relacionades amb productes o serveis de la Web, les publicacions del responsable de les dades, tant internes com externes, l’accés a bonificacions i subvencions. En el cas de curriculum vitae, per a la gestió de les candidatures i els processos de selecció i, si s’escau, posterior contractació.

En tots els casos, les dades personals recopilades seran utilitzades amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals i a les derivades de l’execució de les relacions comercials i contractes mercantils, administratius, etc., en els quals el responsable de les dades en sigui part, així com de gestionar qualsevol molèstia o reclamació legal, laboral o comercial, incloses les comunicacions a través de les eines de denúncia i report que poguessin habilitar-se. Així mateix, podran ser utilitzades per remetre’ls enquestes, qüestionaris i sol·licitar-los valoracions dels nostres serveis, atès que tal informació ens resulta de gran utilitat per controlar-ne la qualitat.

Així mateix, la Web podrà utilitzar les seves dades per facilitar-li informació sobre els nostres serveis o productes o informació de la fundació, entitats associades o de la Web. En qualsevol moment pot sol·licitar que no el contactem ni informem sobre els nostres productes o serveis, així com que no revelem la seva informació a tercers amb aquesta finalitat, bé contactant directament o bé, si escau, fent clic al botó “donar-se de baixa” en els correus electrònics promocionals.

 

5. Com obtenim les seves dades personals.

 • Informació que vostè ens facilita:

Obtenim les dades personals que vostè ens facilita a través del nostre web, mitjançant formularis o camps per emplenar, contractes, convenis, cartes, targetes de visita que ens entreguen, o a través del correu electrònic. En el moment de recollida se l’informarà de la nostra Política de protecció de dades.

 • Informació que obtenim de les seves visites al nostre web:

Recaptem i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visitin el nostre web, ja sigui perquè vostè ens faciliti aquesta informació de forma activa o es trobi simplement navegant al nostre web. Aquesta informació es recapta a través de cookies, per a més informació consulti la Política de cookies.

 

6. Terminis de conservació.

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que siguin necessàries a fi d’utilitzar-les segons la finalitat per la qual van ser recollides i segons la base jurídica del tractament d’aquestes d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi relació amb la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-los cap ús, excepte mentre puguin ser necessàries per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se cap tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per la qual cosa calgui recuperar-les.

 

7. Legitimació per al tractament de les seves dades personals.

La base legal per al tractament de les seves dades amb les finalitats esmentades serà sempre alguna de les previstes per l’article 6 del RGPD, és a dir:

El responsable o l’encarregat processen dades personals relacionades amb l’usuari en el cas que existeixi una de les condicions següents:

 • L’usuari ha donat el seu consentiment per a un o més propòsits específics.

Nota: en algunes jurisdiccions, el responsable del tractament pot estar autoritzat a processar dades personals sense el consentiment de l’usuari o una altra de les bases legals especificades a continuació, sempre que l’usuari no s’oposi (“exclusió voluntària”) a aquest tractament. Tot i així, això no és aplicable si el tractament de dades personals està regulat per la legislació europea pel que fa a la protecció de dades personals.

 • El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte amb l’interessat o per a l’aplicació a petició seva de mesures precontractuals.
 • El tractament és necessari per complir una obligació legal a la qual està subjecta el responsable del tractament.
 • El tractament és necessari per a la realització d’una tasca portada a terme en interès públic o per a l’exercici de l’autoritat pública conferida al titular.
 • El tractament és necessari per a la recerca de l’interès legítim del responsable o de tercers.

Si el tractament es refereix a dades personals de categoria especial, estarà sempre fonamentat en alguna de les bases legals de l’article 9 del RGPD.

En qualsevol cas, sempre és possible demanar al responsable que aclareixi la base jurídica concreta de cada tractament i, en particular, que especifiqui si el tractament es basa en la llei, estipulada en un contracte o si és necessari per celebrar un contracte.

 

8. Dades de menors.

Si l’usuari fos menor d’edat (segons la legislació aplicable), es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA en cap cas serà responsable de les dades facilitades pel menor si incompleix aquest requisit.

 

9. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals.

9.1. Quins drets l’emparen en relació amb el tractament de les seves dades?

 • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
 • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
 • Dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament.
 • Dret a oposar-se al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les dades.
 • Dret a retirar el consentiment prestat.

Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA deixarà de tractar les dades, llevat que acrediti motius legítims imperiosos pel tractament que prevalguin sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, i les mantindrà degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o que l’afectin significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que els incumbeixin i hagin facilitat a FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA o sol·licitar-ne l’enviament a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

 

9.2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?

La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA respondrà a les seves peticions tan aviat com pugui i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més si cal, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes a partir de la recepció de la sol·licitud i indicarà els motius de la dilació.

 

9.3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti  la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les subscripcions o aportació de dades.

 

9.4. On ha de dirigir-se per a l’exercici dels seus drets?

Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix, anant a la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA, direcció c/ Immaculada, 22, 08017 Barcelona, o a través de contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat.

 

9.5. Vostè té dret a reclamar?

L’informem que si vostè presenta una sol·licitud per a l’exercici d’aquests drets i considera que no ha sigut atesa adequadament per FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA, pot presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’acord amb el procediment previst a la direcció següent:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

 

10. Transferència de dades personals a tercers

La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA podrà comunicar les seves dades a tercers com a conseqüència d’obligacions o requeriments legals, a jutjats, tribunals i administracions públiques en cas necessari, o a qualsevol altre tercer, persona o entitat a qui vostè ens hagi autoritzat.

Quan s’hagi de transferir o comunicar les seves dades a tercers, mantindrem vigent el compromís de salvaguardar les seves dades personals de conformitat amb allò establert en aquesta Política de Privacitat i es prendran totes les mesures i precaucions raonables per assegurar que els tercers mantenen compromisos de confidencialitat i secret en relació amb la protecció de les seves dades personals. La transferència o comunicació de les seves dades personals es realitzarà sempre complint les obligacions legals i sobre la base d’acords de tractament de dades personals, amb el fi d’assegurar que les seves dades no són tractades per a cap altre finalitat de les clarament establertes i que es prendran les mesures de seguretat necessàries. Per a les transferències de dades entre societats del mateix grup existeixen unes Normes Corporatives Vinculants que obliguen a totes les companyies i garanteixen uns estàndards d’actuació.

En el cas de transferències internacionals, sempre s’obtindrà el seu consentiment exprés per transferir les seves dades personals a tercers localitzats fora del país en el qual hem recopilat les seves dades (si aplica), a excepció que la transferència estigui autoritzada o requerida per una llei, norma o tribunal.

 

11. Emmagatzematge i seguretat de les seves dades personals

La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques a fi que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

El processament i emmagatzematge es duu a terme utilitzant eines informàtiques i/o telemàtiques, amb mètodes d’organització i amb una lògica estrictament relacionada amb els propòsits indicats. S’han posat salvaguardes de conformitat amb allò requerit per la normativa vigent per protegir les dades personals que emmagatzemi usos indeguts, interferències i pèrdues, accessos no autoritzats, modificacions o divulgació. 

La Web aplica mesures de seguretat tècnica tals com l’encriptació en aquells casos en què raonablement és possible. Així mateix, diferents sistemes com l’arxiu segur de documents originals o la limitació d’accés a dades personals a les persones adequadament autoritzades permetin dotar de seguretat el tractament de les seves dades personals.

A més a més, la Web adopta les mesures raonables per destruir de forma permanent totes les dades personals un cop finalitzat el seu termini d’utilització de conformitat amb aquesta Política de Privacitat.

Les dades es processen a les oficines operatives del responsable i l’encarregat del tractament i en qualsevol altre lloc on es trobin les parts involucrades en el tractament. Es pot sol·licitar més informació al responsable i a l’encarregat del tractament. Les dades es processen durant el temps necessari per realitzar el servei sol·licitat per l’usuari, o requerit pels fins descrits en aquest document, i l’usuari sempre pot sol·licitar la interrupció del tractament o l’eliminació de dades.

 

12. Comunicacions electròniques.

En compliment de la Llei 34/2002, del 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les direccions de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació d’aquesta organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades li demanem que ho faci de la manera indicada més amunt o mitjançant la direcció de correu electrònic contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat.

 

13. Modificacions de la informació de la protecció de dades.

La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta política serà publicada en el lloc web.

 

14. Informació addicional

Per a més informació sobre privacitat en general, pot visitar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) a www.aepd.es

A petició de l’usuari, a més de la informació continguda en aquesta política de privacitat, el responsable i l’encarregat del tractament podran proporcionar a l’usuari informació addicional i contextual sobre serveis específics, o la recopilació i el processament de dades personals.