Vés al contingut

La Fundació Familiar Catalana és una fundació privada, de caràcter cultural i docent constituïda l’any 1986. Està inscrita amb el número 303 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya.

La Fundació Familiar Catalana va ser constituïda el 24 de desembre de 1986 davant del notari de Barcelona senyor Antonio-Carmelo Agustín Torres, núm. 7272 de protocol. En virtut de l’Ordre del conseller de Justícia de 14 d'abril de 1987 es va inscriure, amb el número 303, en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya.

Missió i visió

 • Promoure, fomentar, divulgar, millorar i desenvolupar tota mena d'activitats formatives i educatives, pràctiques i teòriques, tant en l'esfera acadèmica, en especial la universitària, com en l'aplicació pràctica. Aquests objectius es volen assolir mitjançant la realització d'activitats docents, culturals i educatives, que donin suport a una millor formació tècnica, científica, humana i espiritual de la societat en general, però especialment la catalana, a tots els nivells. A través de l'ensenyament en qualsevol dels seus graus, en activitats regulades o no, es vol dotar d’una formació bàsica o complementària, de pràctiques professionals, d’un inici en la recerca, i de la posada al dia en aquests camps.
 • Promoure els drets humans i donar suport a les institucions que els proclamin i defensin.
 • Prestar servei de protecció a la infància i a la joventut.
 • Promoure activitats en favor de la família, del seu desenvolupament físic i intel·lectual.
 • Promoure la formació integral de les persones, dintre del concepte de l'home com a ésser transcendent, espiritual i lliure. Tot això, amb especial incidència en els valors de Catalunya, els seus interessos, cultura, ciència, història, idiosincràsia i llengua.

L’àmbit d’actuació de la Fundació Familiar Catalana és principalment a Catalunya, sense perjudici de la seva extensió a qualsevol altre lloc.

Línies d’actuació

 • Crear centres d’ensenyament, en especial universitaris, independents i autònoms o adscrits a altres centres, públics o privats.
 • Mantenir relacions culturals i científiques amb centres d’educació superior d’arreu del món, i signar els acords adients per col·laborar en programes de mutu interès.
 • Establir i patrocinar programes pilots i col·laborar amb centres acadèmics i altres institucions per desenvolupar-los i implantar-los.
 • Editar i publicar textos de caràcter formatiu, docent, cultural, divulgatiu i d’investigació.
 • Convocar concursos i premiar llibres i treballs científics publicats sobre la temàtica que es proposa.
 • Finançar, totalment o parcialment, filmacions, pel·lícules, reportatges i qualsevol altra gravació audiovisual, especialment de caràcter formatiu, docent, cultural, divulgatiu i d'investigació; i promoure la dotació d'equipaments culturals i docents, biblioteques, laboratoris i altres instal·lacions docents, amb especial incidència en els nous camps professionals i en les noves tecnologies.
 • Concedir tota classe d’ajuts o préstecs que ajudin a introduir i aplicar els mètodes moderns de comunicació, ensenyament i investigació a tota mena d'institucions docents, culturals i socials.
 • Concedir tota classe de beques, subvencions, ajuts o préstecs a intel·lectuals, professionals i estudiants, per a la seva formació, millora i investigació. D’aquesta manera podran col·laborar en tota classe de projectes, seminaris, cursos i ensenyament de qualsevol grau o nivell, fins i tot no regulats, del país o de l'estranger, i es podran relacionar amb altres institucions educatives, formatives o docents, mitjançant cursos o intercanvis.
 • Promoure conferències, simpòsiums, estudis, cursos, taules rodones, congressos, trobades, jornades o actes d’aquest tipus especialment en els camps educatius i dels mitjans de comunicació actuals i futurs.
 • Col·laborar i participar, directament o indirectament, de manera minoritària o majoritària, en entitats privades de caràcter no personalista i de responsabilitat limitada, que la seva finalitat i objectius siguin anàlegs o coadjuvants a les finalitats i objecte de la Fundació i que compleixin en tot cas els requisits legals.