Vés al contingut

  • L'òrgan de govern de la Fundació Familiar Catalana és el Patronat. El Patronat és l'òrgan suprem de la fundació amb les funcions i facultats que li atribueixen els estatuts i les lleis.
  • El Patronat exercirà les seves competències amb supremacia i independència sense perjudici de les funcions que siguin competència del protectorat.
  • El patronat de la Fundació Familiar Catalana estarà format per un mínim de cinc membres i un màxim de quinze.
  • No hi ha personal d'alta direcció.
  • Els càrrecs de patró són gratuïts.