Vés al contingut

A la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA ens comprometem a assegurar que les seves dades de caràcter personal es troben protegides i no s’utilitzen de forma indeguda. En facilitar-nos les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s’exposen.

La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA assumeix la responsabilitat de complir amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea (Reglament general de protecció de dades -Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril de 2016, RGPD) i té l’objectiu de tractar les seves dades de manera lícita, lleial i transparent.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA
Adreça postal: C/ Immaculada, 22, 08017 Barcelona

Contacte protecció de dades: FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA
Adreça postal: Immaculada, 22, 08017 Barcelona
Telèfon: + 34 93 254 18 00
Correu electrònic: contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractarem les seves dades amb la finalitat de gestionar la seva col·laboració econòmica a la Fundació i mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar ocasionalment comunicacions d’agraïment i informació sobre iniciatives, activitats i esdeveniments d’interès de la Fundació Familiar Catalana.

Terminis o criteris de conservació de les dades:

Les dades personals proporcionades es conservaran i tractaran en la mesura que les necessitem a fi de poder utilitzar-les segons la finalitat per a la qual van ser recollides i segons la base jurídica del seu tractament d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre hi hagi una relació o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-los cap ús, mentre puguin ser necessàries per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per això calgui recuperar-les.

Les dades tractades per a finalitats de promoció de la Fundació es conservaran vigents mentre no en sol·liciti la supressió. L’usuari en qualsevol moment pot revocar el consentiment sobre el tractament de les seves dades personals mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat

Decisions automatitzades, perfils i lògica aplicada:

Les seves dades no s’utilitzaran per a decisions automatitzades ni per a l’elaboració de perfils.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades personals és:

 • El consentiment de l’interessat
 • Per compliment de diferents obligacions legals
 • Per compliment de la relació contractual o convencional amb els col·laboradors
 • Per interès legítim, per exemple, per motius de seguretat, gestionar consultes o sol·licituds o remetre agraïments
 • Amb el seu consentiment, per a l’enviament d’informació sobre la Fundació

En aquesta informació addicional, a la qual es dona accés en la recollida de dades, s’informa de les condicions completes del tractament, conforme al Reglament Europeu de Protecció de Dades, per la qual cosa l’emplenament de la seva sol·licitud suposa una clara acció afirmativa de consentiment, complint per tant les exigències de consentiment del reglament esmentat.

Quina responsabilitat té vostè sobre les seves dades personals?

L’interessat és responsable que la informació que proporcioni a través d’aquesta web sigui certa. A aquest efecte, l’interessat respon de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà convenientment actualitzada la informació facilitada, de tal forma que respongui a la seva situació real. L’interessat serà responsable de les informacions falses o inexactes que proporcioni i dels perjudicis que això causi a la Fundació Familiar Catalana o a tercers.

Quina responsabilitat té vostè en el tractament de dades de tercers?

En cas que s’hagin facilitat les dades personals d’un tercer, és l’exclusiva responsabilitat de qui ho faci haver obtingut prèviament el consentiment d’aquesta persona perquè les seves dades siguin tractades per nosaltres, havent-lo hagut d’informar prèviament de tot el que es preveu en l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers excepte a entitats col·laboradores vinculades a la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA, a proveïdors de serveis que prestin serveis en el nostre nom o en compliment d’una obligació legal.

Les dades a entitats vinculades a la Fundació seran cedides amb la finalitat de poder compartir la informació necessària per a la correcta prestació del servei.

La informació que vostè ens proporcioni tant a través d’aquest lloc web com a través de l’aplicació serà allotjada en servidors propietat de la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA.

Les seves dades es comunicaran a altres administracions i organismes públics per a l’exercici de competències no diferents de les de la FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA i compatibles amb la finalitat del tractament o requerides per obligació legal.

Les dades estrictament necessàries seran comunicades a l’entitat bancària que tramiti en cada cas, la transferència econòmica.

No està previst que les seves dades siguin objecte de transferència internacional. No obstant això, la transferència de dades dins de la Unió Europea no es considera jurídicament transferència internacional.

La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA ha subscrit amb els encarregats de tractament el corresponent contracte o acte jurídic en el qual s’estableixen les condicions i les garanties necessàries perquè es realitzi de conformitat amb el que es preveu en l’article 28 del RGPD.

Quins són els seus drets respecte al tractament de les seves dades?

 1. Vostè té dret a:

  • Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
  • Dret a sol·licitar-ne la rectificació o supressió.
  • Dret a sol·licitar-ne la limitació del tractament.
  • Dret a oposar-se al tractament.
  • Dret a la portabilitat de les dades.
  • Dret a retirar el consentiment prestat.

  Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a l’execució del contracte.

  Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

  Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims, imperiosos, o l’exercici o defensa de possibles reclamacions, i les mantindrem degudament bloquejades durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

  Igualment, l’interessat té dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-lo significativament.

  Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que els incumbeixin i que ens hagi facilitat o sol·licitar que els les enviem a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.

 2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?

  Respondrem a les seves peticions com més aviat millor i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest termini podrà prorrogar-se dos mesos més si cal, tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds. El responsable informarà l’interessat de la pròrroga dins del primer mes des de la sol·licitud.

 3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

  L’interessat té dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les subscripcions o aportació de dades.

 4. On ha de dirigir-se per a l’exercici els seus drets?

  Per a l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà remetre carta amb totes les seves dades, incloent fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a FUNDACIÓ FAMILIAR CATALANA, c/ Immaculada, 22, de Barcelona (08017), o a través de la següent adreça de correu electrònic: contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat

 5. Vostè té dret a reclamar?

  L’informem que si vostè presenta una sol·licitud per a l’exercici d’aquests drets i considera que no ha estat atesa adequadament per la nostra institució, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’acord amb el procediment previst en l’adreça següent:
  https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formreclamacionderechos/reclamacionderechos.jsf

Seguretat

La Fundació Familiar Catalana adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

Comunicacions electròniques

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per a l’enviament d’informació de la nostra organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat per al tractament de les seves dades li demanem que ho faci de la manera indicada més amunt o mitjançant l’adreça de correu electrònic següent: contacte@fundaciofamiliarcatalana.cat

Modificacions a la present informació de protecció de dades

La Fundació Familiar Catalana es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable a cada moment. Qualsevol modificació d’aquesta Política serà publicada en el lloc web.